Kilmer Votes to Strengthen U.S. Postal Service – The Suburban Times