Promising Futures: Thomas eighth grader Nevaeh Matheson – The Suburban Times